I and my girls

I want you
I need you
I love you

But I don’t want to marry u

 1. #1 by វិសាល on ខែ​មីនា 8, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

  ពិតជាបុរសដ៏ត្រឹមត្រូវមែន!

  • #2 by Ratana on ខែ​មីនា 8, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

   អរគុណដែលបានសរសើ ហេហេហេ

 2. #3 by ក្មេងស្រែ on ខែ​មីនា 9, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

  អាហ្នឹងគេអាចហៅថា “ប្រុសព្រាន ចិត្តប្រែត ហូបឆ្អែតប្រុយ”! ហេស ហេ យាយលេងទេបងអើយ តិចមកតាមវ៉ៃអី អត់ទទួលខុសត្រូវទេ!

  • #4 by Ratana on ខែ​មីនា 20, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

   ត្រូវចិត្តខ្ញុំដល់តាហ្មង 🙂

 3. #5 by ភារម្យ on ខែ​មីនា 9, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

  ពិតជាអ្នកក្លាហានពិតមួយរូប ក្នុងពិភពគុណ!

  • #6 by Ratana on ខែ​មីនា 9, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

   មានអ្នកចូលមកសរសើរទៀតហើយ ហាហាហា

 4. #7 by reaseyh on ខែ​មីនា 9, 2010 - 12:34 ល្ងាច03

  ពិត​ជា​បុរស​​គំរូ​មែន!

 5. #9 by SAM on ខែ​មីនា 21, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

  តាមពិត រៀបការគ្រាន់់តែជាប្រពៃណី
  ដែលមិនមេនជាធម្មជាតិឡើយ…ពីដើមឡើយ
  មនុស្សដូចតែសត្វហ្នឹង…ស្រលាញ់់នរណា..មិនចាំបាច់់
  រៀបការ មិនចាំបាច់់ទៅចូលដល់់ម៉ែឱ ឡើយ..
  គ្មានអ្វីខុសពីសត្វនោះទេ..ដល់់មនុស្សកើនមានច្រើន..
  ហើយកាន់់ចំណេះដឹងច្រើន ក៏យកកូន ប្រុសឫស្រីរបស់់ខ្លួន
  ទៅស្នើអោយរៀបការជាមួយបក្សសម្ព៏ន្ធជិតខាងក្នុងគោលបំណង
  ផ្សារមិត្តភាព ..អញ្ចឹងក៏ទៅជាទំនៀមទំលាប់់ទៅ..គឹថាកូនៗជាពិសេស
  កូនស្រីត្រូវមាតាបិតាគ្រប់់គ្រងវាសនាក្នុងការរកគូស្រករ…រហូតដល់់រាល
  ដានដល់់ការសំលឹងមើលទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាទៅវិញទៅមក…មើល
  ប្រយោជន៏សំរាប់់ខ្លួនរៀងៗខ្លួន…ជាបញ្ហារហូតដល់់សព្វថ្ងៃ គឺ
  គូស្នេហ៏ពិត កំរបានជួបគ្នា ដោយសាររឿងហ្នឹង ,រឿងលើកកូនអោយ
  អ្នកនេះអ្នកនោះតាមក្បាលវាល់់របស់់មាតាបិតាដ៏មានគុណ!!

  • #10 by Ratana on ខែ​មីនា 21, 2010 - 12:34 ល្ងាច03

   សួស្តី រីករាយណាស់ដែលអ្នកបានមកដល់ទីនេះ ! តែក៏ដោយសារមានប្រ ពៃណីគាបសង្គត់ហ្នឹងហើយដែលនាំអោយមនុស្សមានរបៀបរៀបរយបន្តិច កុំអីនុងមិនដឹងជាដូចស្អីទេ តើល្បងយល់ថាការមានប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់ចឹង​ និង ការរស់នៅដូចសត្វ តើមមួយណាដែលប្រសើរជាង?

   • #11 by SAM on ខែ​មីនា 29, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

    សួស្ដី
    ស្រួលឆ្លើយសឹងអីហ្នឹង..សត្វរស់់នៅតាមការសប្បាយរបស់់សត្វ
    ឯមនុស្សរស់់នៅតាមការសប្បាយរបស់់មនុស្ស។ចឹងថាមនុស្សចង់់រស់់នៅរបៀបសត្វនោះ
    ពិតជាមិនមានទេ..ប៉ុន្តែតាមការគិតពិចារណាបន្តិច…ហេតុអីបាន
    ជាមនុស្សទោះបីមានអ្វីៗគ្រប់់យ៉ាងហើយ..បែរជាមានសេចក្ដីវេទនាក្នុងចិត្ត..
    មើលទៅដូចជាមិនរស់់នៅមានការសប្បាយមិនទៀងទាត់់ មិនស្ថិតស្ថេរ។យើងឃើញជាក់់ស្ដែងហើយ ប្រវត្តិពិតរបស់់ព្រះ
    ពុទ្ធ ព្រះអង្គម្ដេចបានជាមិនព្រមទទួលយកជីវិតសប្បាយក្នុងព្រះរាជវាំង?នោះក៏ដោយដឹងថាខ្លួន
    ព្រះអង្គ មិនអាចទទួលនូវកាសប្បាយតាមផ្លូវលោកិយទៅកើតឡើយ។
    ខ្ញុំមិនដឹងថាសត្វបើសិនជាចេះគិត ចេះនិយាយដូចមនុស្ស មិនដឹងថាពួកគេចង់់កើតមកជាមនុស្សឫអត់់?មនុស្សបានសេចក្ដីសប្បាយហើយតែងគិត
    ថាគ្មានអីប្រសើជាងនេះទេ..តែសេចក្ដីសប្បាយដូចជាមិនទៀងទាល់់តែសោះ..អ្នកមាន
    ខ្លះមានសេចក្ដីសប្បាយខ្លាំងណាស់់ថ្ងៃនេះ ម្សិលមិញនេះ..
    បុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកជួបវាសនាអាក្រក់់ ធ្លាក់់ខ្លួនក្រវេទនា
    ឫគ្រោះថ្នាក់់ពិកា ស្លាប់់។មិនដឹងថាសត្វឫមនុស្ស,មួយណាវេទនាជាង?
    មនុស្សចេះបង្កបង្កើតបញ្ហា ដោយការធ្វើសង្រ្គាមជាមួយគ្នា..
    សត្វបើឈ្លោះគ្នាត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារឫមិត្តភក្ដិរបស់់វាតែប៉ុណ្ណោះ..
    មិនដែលរាតត្បាត នាំគ្នាធ្វើសង្រ្គាមច្បាំងគ្នាស្លាប់់អស់់រាប់់សិប- រាប់់រយលានៗនោះទេ,,សត្វមិនចេះធើចឹងទេ ..វារស់់មួយរស់់តែ
    ប៉ុណ្ណោះ…មិនចេះកើតទុក្ខចង់់មានបានអីច្រើនដល់់ម្លឹងដូចមនុស្សទេ..មនុស្ស
    ចង់់មានបានមិនចេះអស់់មិនចេះហើយ មានច្រើនកាលណា
    ចង់់មានច្រើនជាងហ្នុងទៅទៀត..មនុស្សមាន លោភៈ ទោសៈ
    មោហៈ ហើយរស់់លើខ្នងសត្វ ៖ចិញ្ចឹមសត្វ សំលាប់់សត្វ
    មួយថ្ងៃៗរាប់់លាន មិនមែនត្រឹមតែស៊ីដើម្បីរស់់ទេ គឺដើម្បី
    បង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន…ហើយពេលណា
    សង្ស័យថាសត្វ មានជំងឺកាចសាហាវអាចឆ្លងមកមនុស្ស ក៏សំលាប់់គ្នាចោលសឹងផុតពូជ ដូចជាករណីជំងឹផ្ដាសសាយ
    បក្សី កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ..នាំអោយមនុស្សទូទាំង
    ពិភពលោកសំលាប់់មាន់់អស់់ប្រហែល១៥០លានក្បាល!!!ភាគច្រើន
    ត្រូវស្លាប់់ដោយគេចាប់់ច្រកថង់់ទាំងរស់់ហើយបោះចូលក្នុងរណ្ដៅ
    ហើយបើកត្រាក់់ទ័រឈូសកប់់!
    ទង្វើរបស់់មនុស្សសាហាវខ្លាំងណាស់់មកលើសត្វ..សត្វមិនដែលធ្វើទង្វើកាចសាហាវ
    ដល់់ម្លឹងទេ វាកាច ត្រឹមការពារខ្លួនវានិងរកអាហារដែលធម្មជាតិតម្រូវអោយវាកើតមកដើម្បីស៊ី
    សត្វដែលវាត្រូវស៊ី ដូចជាតោ ខ្លា ក្រពើ ដើម្បីលំនឹងបរិស្ថាន
    តែប៉ុណ្ណោះ..ឧ. បើគ្មានសត្វទាំងនេះទេ សត្វប្រើក្ដាន់់ ឈ្លូស
    ពិតជាកើនចំនួនគ្មានកំណត់់ នឹងនាំអោយរុក្ខជាតិ ផ្សេងៗ ដើម
    ឈើទាំងឡាយហិនហោចអស់់ពុំខាន!ផ្ទុយពីមនុស្សដែលចង់់មានបាន ចេះចិញ្ចឹមសត្វ បង្កើនផលិតផល នៃការចិញ្ចឹមដោយវិទ្យាសាស្រ្តទំនើប រួចហើយពង្រីកពានិជ្ជកម្ម ប្រជែងគ្នា នាំអោយមនុស្សទាំឡាយ
    ក្នុងលោកកាន់់តែហូបសាច់់កាន់់តែច្រើនជាងពីដើមប្រហែលជា១៤០ឆ្នាំមុន
    មនុស្សហូបសាច់់ជាមធ្យម ត្រឹមតែ ១៨គ.ក/ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ..
    ហើយសព្វថ្ងៃប្រហែល១១៥គ.ក/ឆ្នាំ ទៅហើយ។
    សព្វថ្ងៃមនុស្ស ទោះបីរស់់នៅមានហូបចុកសព្វគ្រប់់ សុខសប្បាយ..តែការសប្បាយលើគំនរទ្រព្យ លើជីវិតសត្វ
    ពិតជាមានបញ្ហា កាន់់តែច្រើន ជាពិសេសបញ្ហាបរិស្ថានដែល
    គួរជាទីបារម្ភបំផុតនាពេលអនាគត ។ជំងឺទាំងឡាយច្រើនកើតមកពីការហូបសាច់់សត្វផងដែរ។

 6. #12 by ក្មេងស្រែ on ខែ​មីនា 21, 2010 - 12:34 ព្រឹក03

  ហេស ហេហ សរសើរបានតាគ្នាយើងទេ! បើច្រីៗឃើញវិញ មិនដឹងគេជេរម៉េចទៅមើលទៅ!

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: